Stadgar

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar drivs i samverkan mellan å ena sidan de tre Lionsdistrikten 101-A, 101-SM och 101-SV och å andra sidan Linköpings universitet/Medicinska Fakulteten. Fonden har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja yngre forskares medicinska forskning vid Medicinska Fakulteten inom folksjukdomarnas områden. Forskningsanslagen finansieras genom gåvor/bidrag från de tre distriktens klubbar och från allmänheten samt genom avkastning på fondens kapital. Stadgarna utgör grunden för fondens verksamhet och hur denna skall bedrivas.

Stadgar

§ 1

Fonden har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja ej disputerade forskares medicinska forskning vid Linköpings universitet/ Medicinska Fakulteten inom folk-sjukdomarnas områden. Fondens fullständiga namn är Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

Fonden har sitt säte i Linköping.

§ 2

Fondens styrelse handhar fondens förvaltning.
Styrelsen består av dekanus vid Linköpings Universitets medicinska fakultet, självskriven ledamot och ordförande i styrelsen.

Dessutom ingår:

  • tre ledamöter från Medicinska Fakulteten
  • två ledamöter från Lions distrikt 101 SV jämte en suppleant.
  • två ledamöter från Lions distrikt 101 SM jämte en suppleant.
  • två ledamöter från Lions distrikt 101 A jämte en suppleant.

De sex ledamöterna från Lionsdistrikten väljs av respektive distriktsmöte och har mandattid av två år. Ledamot kan omväljas. Suppleanterna väljs på motsvarande sätt med en mandattid på ett år. Bland Lionsledamöterna utses en vice ordf. för den tid vederbörande är vald. Vice ordf. kan omväljas för ytterligare en mandatperiod.

Härutöver skall styrelsen bestå av en sekreterare och en kassaförvaltare vilka utses av styrelsen. Båda skall vara medlemmar i något av de tre Lionsdistrikten och ingår i fondens arbetsutskott. Mandatperioden skall vara fyra år med möjlighet för omval för en mandatperiod. Syftet med den längre mandatperioden är att stärka kontinuiteten inom styrelsen. Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelsemedlemmar. Såsom styrelsens beslut gäller mening, om vilken vid sammanträdet flest röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Fondens firma tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av arbetsutskottet två ledamöter i förening. Firmatecknarna utfärdar behövliga fullmakter. Styrelsen upprättar styrelseberättelse. Räkenskapsåret löper under tiden 1/7 – 30/6.

Fondens medel administreras genom arbetsutskottet som skall beså av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren.

§ 3

Granskningen av fondens förvaltning verkställs av en revisor med en revisorssuppleant för denne. Båda som skall vara auktoriserade eller godkända revisorer utses av styrelsen. Revisionsberättelsen skall senast inom tre månader efter räkenskapsårets slut överlämnas till fondens arbetsutskott.

§ 4

Senast inom 4 månader efter utgången av räkenskapsåret skall styrelsen till de tre Lions-
Distrikten och Medicinska Fakulteten  överlämna styrelseberättelsen med tillhörande balans och resultat-räkningar samt revisionsberättelsen. Styrelseberättelsen som upprättas av arbetsutskottet skall behandlas av styrelsemötet under hösten. Revisorn skall närvara vid detta sammanträde. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs på distriktsmötet inom respektive distrikt samt av Medicinska Fakulteten.

§ 5

För ändring av dessa stadgar fordras beslut enligt § 2 i stadgarna. För giltighet av beslut om ändring av stadgarna beträffande fondens ändamål fordras dock att distrikt 101-A, 101-SM och 101-SV och Medicinska Fakulteten godkänner detsamma.

§ 6

Upplöses Lions forskningsfond mot folksjukdomar skall dess behållna tillgångar, användas för något ändamål, i möjligaste mån likartat med det i § 1 angivna, enligt vid sammanträde med styrelsen fattat beslut, varom samtliga ledamöter enat sig. För giltigheten av ett sådant fattat beslut fordras att Lions distrikt 101-A, 101-SM och 101-SV samt Medicinska Fakulteten godkänner detsamma.

Stadgarna och Arbetsordningen som fastställdes vid Forskningsfondens styrelsesammanträde 1982-03-31 har därefter reviderats 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 1997, och 1999

Vidimeras
2011-05-05

Ulf Svenzon
Sekreterare